Informatie voor klanten over de gegevensbescherming

Voor ons heeft de bescherming van uw persoonlijke gegevens de hoogste prioriteit en daarom houden we er in al onze bedrijfsprocessen rekening mee. In de informatie over de gegevensbescherming hieronder krijgt u een gedetailleerd overzicht van de manier waarop Daimler Buses GmbH uw persoonlijke gegevens verwerkt. Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking heeft. Met deze informatie over de gegevensbescherming informeren we u over de aard en de omvang van de persoonlijke gegevens die Daimler Buses GmbH verzamelt, over het doel daarvan en over de manier waarop we met die gegevens omgaan. Daarnaast leest u wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

1. Voor wie is deze informatie over de gegevensbescherming bedoeld?

De volgende informatie is bestemd voor klanten en potentiële klanten die producten, diensten en prestaties van Daimler Buses GmbH afnemen, en voor alle andere natuurlijke personen die i.v.m. die producten, diensten en prestaties in contact staan met Daimler Buses GmbH (bijv. gemachtigde of contactpersoon van de klant).

Bij bepaalde producten, diensten of prestaties is bijkomende informatie over de gegevensbescherming mogelijk, die deze bepalingen aanvult.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en tot wie kan ik me i.v.m. het onderwerp gegevensbescherming wenden?

Verantwoordelijk voor de hieronder beschreven verwerking van persoonlijke gegevens (voor zover niet uitdrukkelijk iemand anders als verantwoordelijke vermeld is) is:

Daimler Buses Nederland B.V.
Handelsstraat 25
3861 RR Nijkerk
Nederland
E-Mail: nijkerk@omniplus.com

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

For DAG and various German Daimler Truck Group companies:
Daimler Truck AG
Chief Data Privacy Officer
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Email: dataprivacy@daimlertruck.com

 

3. Welke gegevens worden verwerkt en waar komen mijn gegevens vandaan?

Persoonlijke gegevens („gegevens“) verwerken we, in overeenstemming met de basisprincipes om geen overtollige gegevens te verzamelen en om zo weinig mogelijk gegevens te verzamelen, alleen wanneer dat nodig is, wanneer dat op basis van toepasbare wettelijke voorzieningen toegelaten is, wanneer we daartoe verplicht zijn of wanneer u daarmee ingestemd hebt.
Voor zover uit het volgende niets anders blijkt, omvatten de termen ‘verwerken’ en ‘verwerking’ meer bepaald ook het inzamelen, het gebruiken, het vrijgeven en het overdragen van persoonlijke gegevens (zie hiervoor Art. 4 Nr. 2 van de algemene EU-verordening betreffende de gegevensbescherming („GDPR“)).

3.1. Gegevens met betrekking tot de zakelijke relatie

Bij onze commerciële initiatieven en bij het beheer van onze zakelijke relaties verzamelen, verwerken en gebruiken we, wanneer dat in aparte gevallen nodig is, meer bepaald de volgende gegevens:

• Basisgegevens van de klant, meer bepaald firma, naam, taal, functie, bedrijfssector, lidmaatschap van federaties;

• Contactgegevens van de klant, meer bepaald het huidige adres, het vorige adres, andere verzendadressen, telefoonnummers en e-mailadressen;

• Interesses van de klant voor marketingactiviteiten, meer bepaald presentaties en verzending van reclamemateriaal;

• Contractgegevens zoals het begin en het einde van het contract, afbetalingen, aflossingen;

• Voertuig- en vlootgegevens, meer bepaald de eerste inschrijving, het voertuigidentificatienummer, de nummerplaat, het fabrieksmerk, informatie over voertuigreparaties en ongevalschade;

• Voor zover gevolmachtigden of contactpersonen benoemd zijn: hun basisgegevens, meer bepaald naam, geboortedatum, belastingnummer alsook contactgegevens, zoals het huidige adres, het vorige adres, andere verzendadressen, telefoonnummers en e-mailadressen, en voorkeuren voor marketingactiviteiten;

• Basisgegevens van borgverleners, meer bepaald de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, de gezinssituatie en het belastingnummer;

• Contactgegevens van borgverleners, zoals het huidige adres, het vorige adres, andere verzendadressen, telefoonnummers en e-mailadressen;

• Inkomens- en vermogensverhoudingen in het raam informatie die de betrokkene zelf vrijgeeft, meer bepaald inkomstencertificaten, informatie over inkomsten, neveninkomsten, betalingsverplichtingen, budgetgegevens, spaartegoeden, waardepapieren, waarden van de levensverzekering, waarde van eigendommen;

• De gegevens die op de identiteitskaart of andere voorgelegde legitimatiepapieren vermeld zijn;

• Authentificatiegegevens, meer bepaald specimen van de handtekening;

• Bankgegevens, bijv. het IBAN van uw rekening, BIC, informatie over uw bank;

• Voor de belasting relevante gegevens, meer bepaald het btw-nummer, het identificatienummer voor de belastingen, conformiteit in belastingzaken;

• Jaarafsluitingen resp. economische evaluaties, bedrijfsorganisatie en andere bedrijfs- en financieel- economische informatie;

• Betalingsgedrag;

• In bepaalde gevallen een bankverklaring;

• Gegevens uit de briefwisseling en uit de elektronische en telefonische communicatie tussen ons en u;

• Gegevens over uw bedrijfsactiviteit en eventuele bedrijfspartners;

• Gegevens uit een verzekeringspolis;

• Eventuele andere gegevens die verband houden met de zakelijke relaties in kwestie.

3.2. Gegevens in verband met onze online diensten

• In het kader van onze online diensten, met inbegrip van portalen en apps (zoals OMNIplus ON), verzamelen wij bijkomstige gegevens, voor zover dat nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen, of als u daarmee ingestemd hebt. Daarbij gaat het meer bepaald om de volgende gegevens: Wijzigingen die u in uw basisgegevens aanbrengt, bijv. adreswijzigingen;

• Gegevens over de functies die u online gebruikt, zoals het tijdstip en de geactiveerde functie, en uw instellingen voor de online diensten waar u gebruik van maakt.

• Het tijdstip en de omvang van de gebruiksvoorwaarden voor online diensten die u aanvaard hebt.

De gegevens die binnen het kader van online diensten verzameld worden, worden alleen maar gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden, of om de online diensten verder te ontwikkelen - en dit nadat uw gegevens anoniem gemaakt werden, bijvoorbeeld door het IP-adres in te korten bij het beoordelen van bewegingsgegevens.

3.3. Waar komen mijn gegevens vandaan?

In principe verzamelen we uw gegevens direct bij u. Daarnaast verwerken we - voor zover dat voor de uitvoering van de met u gesloten contracten of voor voorafgaande maatregelen nodig is of als u daarmee ingestemd hebt - ook persoonlijke gegevens die we van andere ondernemingen uit de Daimler Buses GmbH (die zijn vermeld onder 4.1), Daimler Truck AG en andere concernbedrijven van Daimler Truck AG rechtmatig verkregen hebben. Daarnaast betrekken we ook gegevens uit publiek toegankelijke bronnen, zoals publieke media (bijv. internet, kranten) en openbare registers (zoals handelsregisters of de Creditreform). Daarnaast krijgen we gegevens van de overheid om onze wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen (bijv. eigenaarsgegevens van het ministerie van verkeer bij terugroepcampagnes).

4. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de verwerking) en op welke basis (rechtsprincipe) gebeurt dat?

4.1. Gegevens verzamelen en verwerken om contractuele verplichtingen uit te voeren

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens, zoals die in punt 3 nader omschreven zijn, om contact met u op te nemen en om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen. Die gegevens verwerken we op de juridische basis van Art. 6 I 1 b van de GDPR om maatregelen die aan contracten voorafgaan, te kunnen nemen en om contracten na te leven. We verwerken uw contactgegevens bijvoorbeeld om contact met u op te nemen, andere gegevens verwerken we voor zover nodig om handels-, fabrieks- of dienstcontracten af te sluiten, en om onze contractuele verplichtingen naar behoren te vervullen.
In dat verband maken we samen met onze zusterondernemingen (Daimler Buses Schweiz AG (Zwitserland), Daimler Buses Nederland B.V. (Nederland), Daimler Buses UK Ltd (Groot-Brittannië), Daimler Buses GmbH (Duitsland), Daimler Buses Austria GmbH (Oostenrijk), Daimler Buses Česká republika s.r.o. (Tsjechië), Daimler Buses Sverige AB (Zweden), Daimler Buses France S.A.S.U. (Frankrijk), EvoBus Réunion S.A. (Frankrijk), Daimler Buses España, S.A.U. (Spanje), Daimler Buses Portugal, S.A., Daimler Buses Italia S.p.A. (Italië), Daimler Buses Polska Sp. z o.o. (Polen), onze geautoriseerde verkoop- en servicepartners, het Daimler Truck Customer Center en Daimler Truck AG gebruik van de gemeenschappelijke IT-systemen van het Daimler Truck-concern.
De hierboven vermelde ondernemingen hebben technisch toegang tot de gemeenschappelijke IT-systemen en tot de gegevens die daarop bewaard worden. Die gegevens worden alleen geraadpleegd wanneer dat nodig is om de zakelijke relatie met u aan te gaan en af te handelen, zoals bij het uitvoeren van onderhoud en reparaties, bij het leveren van diensten die met onze producten samenhangen, bij bestellingen van reserveonderdelen en bij de aankoop van een voertuig.

4.2. Verwerking op basis van een rechtmatig belang

Daarnaast verwerken we uw persoonlijke gegevens, voor zover dat voor de vrijwaring van onze rechtmatige belangen als verantwoordelijke instantie of voor de vrijwaring van belangen van een derde partij nodig is, en wanneer uw belangen of basisrechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet prevaleren (Art. 6 I 1 f GDPR). Onder ‘derden’ worden natuurlijke en rechtspersonen zoals bedrijven, overheden, instellingen of andere instanties verstaan. In dit verband zijn wij als verantwoordelijke instantie en onze verwerkers geen ‘derden’ (zie Art. 4 alinea 10 GDPR). Meer bepaald in de volgende gevallen worden uw gegevens op basis van een rechtmatig belang verwerkt:

• Om uw kredietwaardigheid te controleren en op basis van ons belang daarbij om wanbetalingen of solvabiliteitsrisico’s te vermijden, geven we persoonlijke gegevens over de aanname, de uitvoering en de beëindiging van onze zakelijke relatie, alsook gegevens over gedragingen die niet conform het contract zijn, door aan Creditreform, en verzamelen we informatie over de kredietwaardigheid. Meer informatie over de activiteiten van Creditreform is online beschikbaar op www.creditreform.de.

• In samenhang met het onderhoud en de updates van onze IT-systemen kan het in aparte gevallen nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We gaan ervan uit dat we hier een prevalerend rechtmatig belang hebben omdat die maatregelen de IT-beveiliging en de IT-bedrijfszekerheid garanderen en dus ook ten dienste staan van het bedrijfs- en risicobeheer in het Daimler Truck-concern.

• Daarnaast gebruiken we uw gegevens, meer bepaald uw contactgegevens, om per post directe reclame te voeren voor producten, diensten en prestaties en in bepaalde gevallen ook voor bijzondere manifestaties. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om, via onze online diensten of via e-mail, voor zover we uw e-mailadres bij de verkoop van producten of bij dienstverleningen resp. prestaties verkregen hebben, berichten over reclame-initiatieven i.v.m. vergelijkbare producten of diensten resp. prestaties van ons eigen merk te versturen. Wanneer u met dat gebruik van uw gegevens niet akkoord gaat, zullen we u geen reclameberichten meer toesturen. Telkens als we uw gegevens verzamelen of gebruiken, wijzen we u klaar en duidelijk op uw recht dat u op elk moment tegen het gebruik van uw gegevens verzet kunt aantekenen. Zoals hierboven beschreven, gebruiken we deze gegevens voor reclamedoeleinden omdat we er van uitgaan dat we op dat vlak een rechtmatig belang in het gebruik van uw gegevens hebben. We willen u op regelmatige tijdstippen informatie over onze producten en diensten, waarvan we denken dat ze voor u van belang zijn, bezorgen.

• Daarnaast verwerken we uw gegevens voor zover dat nodig is om juridische claims in te dienen en om onze belangen bij juridische geschillen te verdedigen. Daarbij gaan we ervan uit dat onze belangen prevaleren ten opzichte van uw basisrechten en -vrijheden die de bescherming van uw gegevens vereisen.

 • Op onze websites nemen we daarnaast online klantenenquêtes af en verwerken we daarbij uw gegevens. Deze enquêtes dienen om de kwaliteit van onze ondersteuning permanent te controleren en te verbeteren, en daardoor ook om onze concurrentiekracht en onze klantgerichtheid te verbeteren. Daarom gaan we er ook hierbij vanuit dat we bij de verwerking van uw gegevens een prevalerend rechtmatig belang hebben.

• Om onze dienstverlening en producten verder te ontwikkelen, verwerken we uw gegevens uitsluitend in een geanonimiseerde vorm. Dat is ook het geval bij de verwerking ervan voor statistische doeleinden.

4.3.  Gegevens verzamelen en verwerken op basis van wettelijke bepalingen

Daimler Buses GmbH moet aan wettelijke en andere voorschriften voldoen. Om aan die wettelijke vereisten te kunnen voldoen, kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, alsook aan bepaalde overheidsinstanties of bij wet bepaalde instanties over te maken (Art. 6 I c GDPR).

4.4.  Gegevens verzamelen en verwerken met uw instemming

Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens ook verzameld en verwerkt, wanneer u daar vooraf uitdrukkelijk in toegestemd heb en die instemming meegedeeld hebt (Art. 6 I 1 a GDPR).
Voor zover we uw gegevens al niet op basis van ons rechtmatig belang gebruiken voor reclamedoeleinden (zoals hierboven onder punt 4.2. beschreven), zullen we een uitdrukkelijke instemmingsverklaring van u vragen.
Daarnaast schakelen we van tijd tot tijd instellingen voor marktonderzoek in om naar de klanttevredenheid te peilen en om onze producten en diensten beter af te stemmen op de belangen van onze klanten. Ook in dit geval zullen we u een uitdrukkelijke instemming vragen.

5. Worden mijn gegevens doorgegeven?

We geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door, tenzij u in zulke gegevensoverdracht toegestemd hebt of we op basis van een andere toestemming het recht of de plicht hebben om de gegevens door te geven.

5.1.  Gegevens doorgeven aan degegevensverwerker

Om de dienstverleningen in verband met onze producten mogelijk te maken, doen we een beroep op dienstverleners in de Europese Unie (bijv. instellingen voor marktonderzoek, leveranciers van IT-diensten, callcenters die onze klantendienst verzorgen, of externe incassobedrijven die achterstallige betalingen innen). Bij de overdracht van uw gegevens aan die dienstverleners, worden de verplichting tot vertrouwelijkheid en de voorschriften van de GDPR en de Duitse wet op de gegevensbescherming strikt nageleefd. We hebben met de dienstverleners waarop we een beroep doen en die de gegevens alleen voor ons en niet voor eigen doeleinden mogen verwerken, telkens regelmatige overeenkomsten over de verwerking volgens Art. 28 GDPR afgesloten.

5.2.  Gegevensoverdracht binnen het kader van een gemeenschappelijk gegevensbeheer

Om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen, bewaren en verwerken we uw gegevens in IT-systemen die ook door de onder punt 4.1 genoemde ondernemingen gebruikt worden. Die gegevens die we daar opgeslagen hebben, zijn daarom technisch gezien ook voor die ondernemingen toegankelijk. Die ondernemingen maken van die gegevens alleen maar gebruik wanneer dat - zoals beschreven onder punt 4.1 - voor de zakelijke relatie met u noodzakelijk is.

5.3.  Gegevensoverdracht aan leveranciers

In het kader van onze zakelijke relatie met u geven we uw gegevens, meer bepaald uw voornaam en naam, uw adres, uw klantennummer, het opdrachtnummer (voor zover beschikbaar), de aankoopprijs van het voertuig en het voertuigidentificatienummer ook door aan leveranciers in Duitsland (bijv. Mercedes-Benz Minibus GmbH of Daimler Truck AG), die we met de productie of levering van de voertuigen of uitrustingen die u besteld hebt, belast hebben.

5.4.  Gegevensoverdracht aan verkoopspartners

Wanneer u bij ons een voertuig aankoopt, geven we uw gegevens, meer bepaald uw voornaam en naam, uw adres, uw klantennummer, het opdrachtnummer (voor zover beschikbaar), de aankoopprijs van het voertuig en het voertuigidentificatienummer aan onze verkoopspartners in Duitsland (bijv. de algemene vertegenwoordiger van Setra) door. Bij de afhandeling van de voertuigaankoop hebt u met hen op basis van hun regionale bevoegdheid contact opgenomen of werden ze er door ons bij gehaald opdat we u beter zouden kunnen helpen. Wanneer u als klant uw zetel in een ander land dan België hebt, geven we de hierboven vermelde gegevens, voor zover nodig, door aan de verkoopspartner die voor uw gebied verantwoordelijk is.

5.5.  Gegevensoverdracht aan werkplaatsen

Als u voor werkplaatsprestaties een beroep doet op onze erkende servicepartners, geven we uw gegevens ook aan onze erkende servicepartners in België en de Europese Unie („EU“) resp. de Europese Economische Ruimte („EER“) door, voor zover ze die nodig hebben om uw opdracht uit te voeren. Het gaat meer bepaald om uw voornaam en naam, uw contactgegevens, de datum van de eerste inschrijving van het voertuig, het voertuigidentificatienummer, het voertuigtype, het merk van het voertuig, en de nummerplaat. Dat is meer bepaald het geval bij garantie- of goodwillclaims, of om de service- en onderhoudsovereenkomsten voor uw voertuigen uit te voeren, en om de online diensten waarvoor u opdracht gegeven hebt, uit te voeren.

5.6.  Gegevensoverdracht in het kader van de garantie voor tweedehandse voertuigen

Als u bij de aankoop van een tweedehands voertuig een garantiepakket (bijv. BusStore Garantie) afgesloten hebt, worden de noodzakelijke gegevens - meer bepaald uw contactgegevens, de looptijd van de BusStore Garantie, het factuurbedrag, het voertuigidentificatienummer, het interne voertuignummer, het type en merk van het voertuig, de nummerplaat (voor zover bekend), de leveringsdatum, de datum waarop de technische keuring afloopt, en de actuele kilometerstand - aan onze partner die uw contractpartner voor de garantie van het tweedehandse voertuig is, doorgegeven. Bij het afsluiten van de BusStore Garantie is uw contractpartner op het ogenblik de firma AutoProtect MBI Ltd, Warwick House, Roydon Road, Harlow, CM19 5DY, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië).

5.7.  Gegevensoverdracht aan kredietinstellingen en aanbieders van betaaldiensten

Daarnaast geven we uw persoonlijke gegevens aan kredietinstellingen en aanbieders van betaaldiensten door om de afwikkeling van de zakelijke relatie over producten en diensten mogelijk te maken - met het oog op afrekeningen en de afhandeling van betalingen - en voor zover u uw toestemming verleend hebt of voor zover dit juridisch toegelaten is.

5.8.  Gegevensoverdracht met het oog op financiële rapportering

Als risicoprovisie en om de balans van Daimler Truck AG en van de Daimler Buses GmbH op te stellen, worden bepaalde basisgegevens uit financieringsovereenkomsten met een gegarandeerde restwaarde, meer bepaald uw naam, uw adres, de looptijd van de overeenkomst, het contractnummer en het chassisnummer, aan Daimler Truck AG doorgegeven. Om de balansen op te stellen worden bovendien bepaalde gegevens, zoals betalings- en boekingsgegevens, uitsluitend met dat doel aan Daimler Truck AG doorgegeven.

 6. Worden mijn gegevens aan een ander land of aan een internationale organisatie doorgegeven?

Gegevens worden niet aan landen buiten de EU resp. de EER (zogenaamde derde landen) doorgegeven, tenzij we daartoe door de overheid of door juridische bepalingen verplicht zijn. Bij de gemeenschappelijk gebruikte IT-systemen - zoals die onder punt 4.1 vermeld zijn - geven we uw gegevens ook door aan Daimler Buses Schweiz AG. Het niveau van de gegevensbescherming in Zwitserland is voldoende hoog. Dat werd door de EU- commissie in een geschiktheidsbesluit (volgens Art. 45 GDPR) vastgesteld.

 7. Wordt het nemen van beslissingen geautomatiseerd?

Om onze rechtmatige belangen bij nieuwe klanten of bij een verandering van de basisgegevens van klanten (naam, voornaam, adres, e-mailadres, bankgegevens) te vrijwaren, beoordelen we bij de controle van uw solvabiliteit het risico van niet-betaling. Dat gebeurt op basis van een wetenschappelijk erkend, mathematisch en statistisch procedé en op basis van een controle van de opgegeven e-mailadressen bij het Graydon (www.graydon.be). Daarvoor worden de persoonlijke gegevens die voor de beoordeling van de kredietwaardigheid en plausibiliteit nodig zijn (naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en bankgegevens) aan die instelling doorgegeven. Voor de controle van de kredietwaardigheid wordt de statistische kans op wanbetaling berekend (profiling). Die wordt uitgedrukt in een zogenaamde scorewaarde waarop we onze beslissing of de bepalingen van de overeenkomst gerealiseerd kunnen worden, bepalen. Hou er rekening mee dat ook de adresgegevens gebruikt kunnen worden om de scorewaarde te bepalen.

 8. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen maar voor de periode dat we ze nodig hebben om onze overeenkomst na te leven of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Is er geen juridische grond meer om uw gegevens te verwerken, dan zullen we uw gegevens wissen of, als dat niet mogelijk is, elke verwijzing naar uw persoon in onze systemen op een veilige manier blokkeren. In dit verband bewaren we uw gegevens meer bepaald als volgt:

• Prospecten: Twee jaar na het vervallen van de grondslag voor het gebruik van de gegevens

• Klanten: Vijf jaar na het verstrijken van de overeenkomst

• Abonnees op nieuwsbrief: Twee jaar na het uitschrijven voor de nieuwsbrief

Voor reclamedoeleinden, namelijk het toesturen van informatie over en aanbiedingen van producten en diensten, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van maximaal zes jaar vanaf het laatste relevante contact met u. Onder een relevant contact verstaan we bijvoorbeeld een mondelinge, telefonische of wederzijdse schriftelijke communicatie tussen u en ons.

Bij het gebruik van onze websites (www.mercedes-benz.com, www.setra-bus.com, www.omniplus.com, www.omniplus-on.com, www.bus-store.com) registreren we o.a. uw IP-adres. Dat blijft na de inzameling ervan gedurende 7 dagen bewaard. Wanneer u de hierboven vermelde websites bezoekt, vindt u in de verklaringen over de gegevensbescherming daar verdere details over het gebruik van uw gegevens.
Wanneer u zich voor online diensten aangemeld had en die diensten deactiveert, wissen we uw gegevens uiterlijk na drie jaar, voor zover u binnen die periode niet beslist hebt om de online diensten opnieuw te activeren.

9. Welke rechten heb ik tegenover Daimler Buses GmbH?

U hebt uitgebreide rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Het is voor ons een belangrijk streven om u met die rechten vertrouwd te maken:

•  Recht op informatie: u hebt het recht op informatie over de bij ons opgeslagen gegevens, meer bepaald over het doel waarvoor ze verwerkt worden en hoe lang de gegevens bewaard worden (Art. 15 GDPR).

•  Recht om onjuiste gegevens te corrigeren: u hebt het recht om van ons de onmiddellijke correctie van uw persoonlijke gegevens te verlangen, voor zover die niet correct zouden zijn (Art. 16 GDPR).

 •  Recht om de gegevens te wissen: u hebt het recht om ons te vragen de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, te wissen. U kunt verlangen dat uw gegevens gewist worden wanneer we bijv. de persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld of verwerkt hadden, wanneer we de gegevens onrechtmatig zouden verwerken, wanneer u rechtmatig tegen de verwerking verzet aangetekend hebt, wanneer u uw instemming herroepen hebt, of wanneer een wettelijke verplichting tot wissen bestaat (Art. 17 GDPR).

 •  Recht om de gegevensverwerking te laten beperken: u hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen. Dat recht bestaat meer bepaald voor de duur van de test nadat u de juistheid van de gegevens die op u betrekking hebben, aangevochten hebt, alsook wanneer u bij een bestaand recht om de gegevens te laten wissen, wenst dat de verwerking ervan beperkt wordt in plaats van ze te laten wissen. Daarnaast kan de verwerking beperkt worden wanneer de gegevens niet langer meer nodig zijn voor de doelstellingen die we voor ogen hadden, maar u die gegevens toch nodig heeft om uw rechten af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen, alsook wanneer een geschil bestaat tussen u en ons over het gebruik van de gegevens (Art. 18 GDPR).

 •  Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons ter beschikking gesteld hebt, van ons in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbaar formaat te ontvangen (Art. 20 GDPR), voor zover die gegevens al niet gewist zijn.
Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen of wanneer u er meer informatie over wenst, stuurt u een e- mail naar nijkerk@omniplus.com of schrijft u naar Daimler Buses Nederland B.V., Handelsstraat 25, 3861 RR Nijkerk.

10. Kan ik een al gegeven instemming voor gegevensverwerking herroepen?

Een gegeven instemming om persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u op elk moment gratis en voor de toekomst herroepen. Dat geldt ook voor instemmingsverklaringen die gegeven werden voor de GDPR van kracht werd, voor 25 mei 2018 dus.

Een instemmingsverklaring kunt u per e-mail herroepen op nijkerk@omniplus.com of met een brief aan Daimler Buses Nederland B.V., Handelsstraat 25, 3861 RR Nijkerk.

Hou er rekening mee dat de herroeping pas ingaat wanneer we ze ontvangen hebben en vanaf dan voor de toekomst geldt. Wanneer u bijvoorbeeld uw instemming om uw gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken, herroept, zullen we u van zodra we uw herroeping ontvangen hebben in de toekomst geen reclame meer toesturen.

11. Kan ik verzet aantekenen tegen de verwerking van mijn persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om, wegens redenen op basis van uw bijzondere situatie, op elk moment verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan op basis van Art. 6 I 1 e of f GDPR (Art. 21 GDPR). We maken dan een einde aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij we dwingende redenen voor de verwerkingen kunnen aantonen, die prevaleren op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechten af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen. Indien u verzet aantekent tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, zullen we uw gegevens niet meer voor dat doel verwerken.

Wilt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan stuurt u ons een e-mail op nijkerk@omniplus.com of schrijft u een brief naar Daimler Buses Nederland B.V. , Handelsstraat 25, 3861 RR Nijkerk.

12. Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid

Wanneer u van mening bent dat we door de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk op de GDPR plegen, hebt u het recht om bij een toezichthoudende overheid klacht in te dienen, bijv. de overheid voor gegevensbescherming die voor uw woonplaats, uw werkplaats of voor de plaats van de inbreuk op de gegevensbescherming bevoegd is.


Status mei 2018
Daimler Buses GmbH